Tag Archives: เทพเจ้าจีน

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (SAMANTABHADRA BODHISATTVA) หรือผู่เสียนผูซ่า(普贤菩萨) ในสำเนียงแต้จิ๋วนิยมเรียกว่า โผวเฮี้ยงผ่อสัก บ้างเรียกพระนามอีกแบบหนึ่งว่า เปียนจี๋ผูซ่า(遍吉菩萨) พระองค์ทรงเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระศากยมุนีพุทธเจ้า ในขณะที่พระมัญชุศรีโพธิสัตว์เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ดังนั้น ในคตินิยมทางพุทธศิลป์จึงนิยมการสร้างประติมากรรมหรือจิตรกรรมรูปพระศากยมุนีพุทธเจ้า joker123 พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ และพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ เรียกกันเป็นองค์สาม อันเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนสุขาวดี เรียกกันว่า ฮว๋าเอี๋ยนซานเสิ้ง(华严三圣) ฮว๋าเอี๋ยนซานเสิ้ง(华严三圣) ชาวจีนส่วนใหญ่นับถือพระสมันตภัทรโพธิสัตว์(ผู่เสียนผูซ่า) ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เป็นตัวแทนแห่งการกระทำแต่ความดีสู่โลกหล้า บ้างเรียกว่า เป็นพระโพธิสัตว์แห่งวิถีคุณธรรม ดังนั้น ในคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้น พระสมันตภัทรโพธิสัตว์จึงเป็นสัญลักษณ์ธรรมปฏิบัติ ทำให้เมื่อมีการสร้างรูปเคารพพระองค์ จึงนิยมสร้างให้มีพระวรกายสีทองงามอร่าม พระหัตถ์ขวาจะถือไว้ด้วยก้านและใบบัว (เป็นความหมายถึงผู้ตื่นจากความหลง)พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าปางประทานพร สล็อต พระวรกายสีทองงามอร่าม ลักษณะของท่าประทับของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ อาจแตกต่างกันไปตามแต่ความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น โดยลักษณะอันสำคัญของพระองค์นั้น จะทรงนั่งบนหลังสัตว์วิเศษที่เป็นสัตว์พาหนะคือ ช้างเผือกหกงา ช้างตัวนี้มีสีขาวปลอดทั้งตัว มีงาอันแหลมคมข้างละสาม … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on พระสมันตภัทรโพธิสัตว์

กวนอู

“กวนอู” หรือชื่อในสำเนียงจีนกลางว่า “กวนอวี่(关羽)” ได้รับการยกย่องเทิดทูนอย่างสูงจากชาวจีนในปัจจุบัน ในทางลัทธิเต๋าได้ยกย่องให้กวนอูเป็น “เซียน” แห่งความภักดีและซื่อสัตย์ อีกทั้งยังถือว่าเป็น “เทพ” แห่งโชคลาภ เรียกกันว่า “อู่ไฉเสินเย่” หรือ “ไฉซิงเอี๊ยบู้(武财神爷)” ในขณะที่ทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานยกย่องให้กวนอูเป็นโพธิสัตว์องค์หนึ่ง เรียกกันว่า พระสังฆรามโพธิสัตว์ หรือ “เจียหลานผูซ่า” (伽蓝菩萨) joker123 คติการนับถือกวนอูเป็นเสมือนดั่งประหนึ่งเทพเจ้านั้น มีที่มาเริ่มต้นเมื่อ ค.ศ.1102 ในสมัยราชวงศ์ซ่ง รัชสมัย ซ่งฮุยจงฮ่องเต้ โดยได้พระราชทานอวยยศบรรดาศักดิ์ให้กวนอูเป็น “จงฮุ่ยกง(忠惠公)” หมายถึง เทพผู้ภักดี นับตั้งแต่นั้นมา ในทุกราชวงศ์หลังจากนั้นคือ ราชวงศ์หยวน, หมิง และชิง ก็ได้มีการถวายบรรดาศักดิ์ให้แก่กวนอู จนมีฐานะเป็นดั่งเทพเจ้าองค์หนึ่งของจีน ชาวบ้านทั่วไปจะเคารพเทิดทูนกวนอูเป็นอย่างสูง และมักเรียกท่านว่า … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on กวนอู

เหอเซียนกู

“เหอเซียนกู” หรือ “ฮ้อเซียนโกว” (何仙姑) หนึ่งในโป๊ยเซียน เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในโป๊ยเซียน ลักษณะบุคลิกของเหอเซียนกูจะเป็นหญิงสาวผู้งดงามสุภาพเรียบร้อย นุ่มนวล และเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณา โดยเฉพาะความกตัญญูจะเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมากที่สุด ภาพที่คุ้นตาเกี่ยวกับเหอเซียนกู จะเป็นเสมือนดั่งนางฟ้าที่ล่องลอยบนปุยเมฆ บนมือของนางจะถือ “ดอกบัววิเศษ” อยู่เคียงข้าง (บางภาพจะมีแส้ปัดยาวอยู่ในมืออีกข้างหนึ่ง) joker123 ตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับเหอเซียนกูมีอยู่หลายตำนานด้วยกัน บ้างกล่าวว่า เหอเซียนกู มีชีวิตอยู่ในสมัยต้นราชวงศ์ซ่ง(ซ้อง) มีชื่อเดิมว่า “เหอเอ้อเหนียง” (何二娘) มีอาชีพเย็บปักรองเท้าผ้าและเก็บผลไม้เพื่อมาจุนเจือเลี้ยงมารดาผู้ชรา แม้ว่าในแต่ละวันต้องเดินทางไปเป็นระยะทางไกลนับร้อยลี้ วันหนึ่ง ขณะที่เหอเอ้อเหนียงเดินทางไปที่วัดหลัวฝูซาน (罗浮山寺) ซึ่งมีระยะทางกว่า 400 ลี้ ได้พบกับนางฟ้าผู้เมตตาซึ่งได้ประทานผลไม้วิเศษให้แก่นาง และเมื่อนางทานลงไปก็บังเกิดปาฏิหาริย์จนสามารถบรรลุกลายเป็นเซียนในทันที อีกตำนานเล่าว่า เหอเซียนกูเกิดในสมัยราชวงศ์ถัง มีชื่อจริงว่า “เหอฉวน” (何琼) เป็นชาวเมืองหย่งโจว … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on เหอเซียนกู

หันเซียงจื่อ

“หันเซียงจื่อ” หรือ “ฮั่งเซียงจื้อ” (韩湘子) หนึ่งในโป๊ยเซียน มีนามเดิมว่า “หันเซียง” (韩湘) ชื่อรองว่า “หันชิงฟู” (韩清夫) หลักฐานและบันทึกประวัติศาสตร์หลายเล่ม กล่าวตรงกันว่า หันเซียงจื่อมีตัวตนอยู่จริง ๆ เป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นหลานชายของหันอวี้ (韩愈) ผู้เป็นนักปราชญ์ในสมัยถัง joker123 กล่าวกันว่า ตั้งแต่วัยเยาว์มาแล้ว หันเซียงจื่อมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในลัทธิเต๋าอย่างจริงจัง วัน ๆ เฝ้าแต่ศึกษาคำสอนเต๋าอย่างเดียว ขนาดหันอวี้ผู้เป็นลุงเดินเข้ามาด้านหลังยังไม่รู้ตัว ทำให้หันอวี้ไม่พอใจมาก แต่สุดท้ายต้องยอมแพ้ เพราะ 7 วันให้หลัง หันเซียงจื่อสามารถ ทำให้ดอกโบตั๋นบานสะพรั่ง และยังเปลี่ยนสีได้ดังใจนึก อีกทั้งในกลีบดอกแต่ละใบยังสลักอักษรเอาไว้อีกด้วย ต่อมา หันเซียงจื่อไม่ประสงค์จะรับราชการ จึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์หลี่ว์ฉุนหยาง (吕纯阳) … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on หันเซียงจื่อ

หลี่ว์ต้งปิน

“หลี่ว์ต้งปิน” หรือ “ลื่อตั่งปิง” (吕洞宾) หนึ่งในโป๊ยเซียน ทางลัทธิเต๋าเทิดทูนท่านเป็น “ฉุนหยางจู่ซือ” (纯阳祖师) มีเรื่องเล่ากันว่า หลี่ว์จู่ (ลื่อโจ้ว) จัดเป็นเซียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด เป็นที่รู้จักของชาวบ้านมากที่สุด มีตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับหลี่ว์ต้งปินมากกว่าเซียนองค์อื่น ๆ เป็นเซียนที่มีบุคลิกสำอางและกรุ้มกริ่ม ตลอดจนยังมีความองอาจห้าวหาญจนเป็นที่เลื่องลือ ในยามปกติจะสะพายกระบี่ไว้กลางหลัง และออกท่องเที่ยวไปทั่วทุกแว่นแคว้น joker123 ตามตำนานเล่าขานกันว่า หลี่ว์ต้งปินเกิดในสมัยราชวงศ์ถัง มีชื่อเดิมว่า “หลี่ว์เอี๋ยน” (吕岩) บ้างก็ว่าเดิมท่านแซ่หลี่(李) แต่เมื่อตอนสมัยพระนางบูเช็คเทียนขึ้นครองราชย์ หลี่ว์ต้งปิน จึงได้หลบลี้หนีภัยทางการเมือง และได้เปลี่ยนแซ่เป็นแซ่หลี่ว์(吕) ที่มีเสียงคล้ายคลึงกัน มีเรื่องเล่ากันอีกว่า หลี่ว์ต้งปินเคยไปสอบเพื่อรับราชการในตำแหน่งจิ้นซื่อ(进士) แต่สอบตก สร้างความเสียอกเสียใจให้แก่ท่านเป็นอย่างมาก จึงได้ออกเดินทางร่อนเร่พเนจรไปเรื่อย ๆ และได้มาพานพบกับจงหลีเฉวียน (หั่งเจ็งลี้) จึงได้ปรับทุกข์ให้ฟังถึงความอาภัพโชค … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on หลี่ว์ต้งปิน

เฉากั๋วจิ้ว

“เฉากั๋วจิ้ว” หรือ “เชาก๊กกู๋” (曹国舅) หนึ่งในโป๊ยเซียน คำว่า “กั๋วจิ้ว(ก๊กกู๋)” นั้นไม่ใช่ชื่อของท่าน แต่เป็นตำแหน่งบรรดาศักดิ์หมายถึง “พี่ชายของพระมเหสี” จริง ๆ แล้วท่านมีชื่อเดิมว่า “เฉาอี้” (曹佾) หรือ “เฉากงป๋อ” (曹公伯) บ้างก็ว่าชื่อ “เฉาจิ่งซิว” (曹景休) ทั้งนี้ตามบันทึกกล่าวว่า เฉาอี้ (เฉากั๋วจิ้ว) เป็นบุตรชายของแม่ทัพเฉาปิน joker123 ต่อมา น้องสาวของท่านได้ถวายตัวเข้าวังและกลายมาเป็นพระมเหสี (ฮองเฮา) ของซ่งเหรินจงฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ซ่ง(ซ้อง) ฐานะของท่านจึงกลายเป็น “กว๋อจิ้ว(ก๊กกู๋)” หรือพี่ชายของพระมเหสีเพราะเหตุนี้ บุคลิกลักษณะของเฉากั๋วจิ้วจะเป็นภาพลักษณ์ของชายกลางคนผู้สวมชุดขุนนาง มือข้างหนึ่งจะถือของวิเศษคือ ป้ายหยก(玉板) หรือที่เรียกว่า “อินหยางป่าน” (阴阳板) มีลักษณะเหมือนแผ่นป้ายคู่ … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on เฉากั๋วจิ้ว

เตียก้วยเล่า

“จางกั๋วเหล่า” หรือ “เตียก้วยเล่า” (张果老) หนึ่งในโป๊ยเซียน นับเป็นเซียนที่อาวุโสที่สุดในกลุ่มเซียนทั้งแปด มีนามเดิมว่า “จางกั่ว” (张果) แต่เนื่องจากเป็นผู้เฒ่าที่อาวุโสที่สุดในแปดเซียน ชาวบ้านจึงเพิ่มคำว่า “เหล่า”(老) ซึ่งหมายถึง “ชรา” เติมท้ายลงไป กลายเป็น “จางกั๋วเหล่า” joker123 ของวิเศษประจำตัวของจางกั๋วเหล่าคือ “อวี๋กู่” (渔鼓) บุคลิกลักษณะของจางกั๋วเหล่า นอกจากเป็นนักพรตเฒ่าชราผมขาว หนวดเคราขาวโพลนแล้ว ยังมีลาคู่ใจซึ่งเป็นลาประหลาดที่มีลักษณะพิเศษคือ แม้มันเดินไปข้างหน้าแต่หันศีรษะไปข้างหลังตลอดเวลา ลาตัวนี้เชื่อกันว่าเป็นลาวิเศษ เพระเมื่อไม่ใช้ก็จะสามารถกลายร่างพับเก็บเป็นกระดาษได้ หากจะเรียกใช้ ก็ใช้น้ำพ่นใส่ กระดาษก็จะคืนร่างเป็นลาดังเดิม ในตำนานเกี่ยวกับจางกั๋วเหล่ากล่าวว่า เป็นบุคคลในราชวงศ์ถัง ท่านได้จำศีลบำเพ็ญเพียรที่ภูเขาจงเถียวซานจนบรรลุกลายเป็นเซียน ในบันทึกถังซูได้กล่าวว่า พระนางบูเช็กเทียนทรงรับรู้กิตติศัพท์ของจางกั๋วเหล่าจึงรับสั่งเชิญท่านเข้าวังแต่ถูกปฏิเสธ ต่อมา ในรัชสมัยถังเสวียนจงฮ่องเต้ได้เชิญท่านอีกครั้ง สล็อต จางกั๋วเหล่า … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on เตียก้วยเล่า

จงหลีเฉวียน

“จงหลีเฉวียน” (钟离权) หรือ “ฮั่นจงหลี” หรือ “หั่งเจ็งลี้” (汉钟离) หนึ่งในโป๊ยเซียน บางแห่งยกให้ท่านเป็นผู้นำหรือหัวหน้าของเซียนทั้งแปด ทางลัทธิเต๋าเรียกท่านว่า “เจิ้งหยางจู่ซือ” (正阳祖师) joker123 บุคลิกลักษณะของจงหลีเฉวียนจะเป็นชายร่างอ้วนใจดี ไว้ผมมวยสองข้างศรีษะ เปิดเสื้อเปลือยหน้าท้องอันอ้วนพลุ้ย มือถือพัดใบกล้วยขนาดใหญ่ ตามตำนานเล่าว่า ชื่อแซ่เดิมคือ “เซี่ยจงหลี” (夏钟离) ฉายา “เจิ้งหยางจื่อ” (正阳子) เชื่อกันว่า ท่านเกิดในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก หรือตงฮั่น เป็นบุตรชายของแม่ทัพจงหลีจังว่ากันว่า วันที่ท่านคลอดมามีแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วกองทัพทหาร สร้างความโกลาหลไปทั่วเพราะคิดว่าไฟไหม้ค่าย แต่พอรู้ความจริงก็รู้ว่า นี่คือ นิมิตของยอดคนในภายหน้า ต่อมาเมื่อเติบใหญ่จึงได้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพเอกแห่งราชวงศ์ฮั่น และได้ออกศึกแทนบิดา สาเหตุนี้เองที่คนทั่วไปจึงมักเรียกท่านว่า “ฮั่นจงหลี” หมายถึง จงหลีในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตำนานเกี่ยวกับจงหลีเฉวียนเล่าว่า … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on จงหลีเฉวียน

หลี่เถียไกว่

“หลี่เถียไกว่”หรือ “ลี้ทิไกว้” (李铁拐) หนึ่งในโป๊ยเซียน บ้างก็เรียกว่า “เถียไกว่หลี่ (ทิไกว้ลี้)” คำว่า “เถียไกว่(ทิไกว้)” นั้นไม่ใช่ชื่อ แต่เป็นฉายานาม ทั้งนี้เพราะคำว่า “เถียไกว่”(铁拐) แปลว่า ไม้เท้าเหล็ก มาจากลักษณะของเซียนผู้นี้ที่มีขาข้างหนึ่งพิการและใช้ไม้เท้าเหล็กคอยค้ำพยุงเวลาเดิน จึงกลายเป็นที่มาของคำเรียกขานของคนจีนว่า “หลี่ไม้เท้าเหล็ก” หรือ “หลี่เถียไกว่” joker123 ตำนานเรื่องเล่าของหลี่เถียไกว่มีความแตกต่างกันอยู่มากมายหลายฉบับด้วยกัน บ้างว่าท่านเป็นคนในสมัยราชวงศ์สุย มีนามเดิมว่า “หลี่หงสุ่ย” (李洪水) บ้างก็ว่า ท่านเกิดในสมัยราชวงศ์ถังมีนามเดิมว่า “หลี่เสวียน” (李玄)รวมทั้งตำนานที่ว่าท่านน่าจะเกิดในยุคชุนชิวหรือราชวงศ์โจวตะวันตก และเป็นศิษย์เอกของปรมาจารย์เล่าจื๊อผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋า ในนิทานชาวบ้านยังเล่าขานว่า หลี่เถียไกว่นั้นคือผู้นำหรือหัวหน้าของโป๊ยเซียน ไม่ใช่จงหลีเฉวียน แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกตำนานกล่าวไว้ตรงกันก็คือ หลี่เถียไกว่นั้นเดิมทีเป็นบุรุษหนุ่มรูปงามและมีใบหน้าอันหล่อเหลา เขามีความเลื่อมใสในลัทธิเต๋าจึงได้ครองตัวอยู่เป็นโสด อีกทั้งยังไม่ยึดติดกับลาภยศชื่อเสียงใด ๆ ต่อมา … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on หลี่เถียไกว่

โป๊ยเซียน

“โป๊ยเซียน” (八仙) เป็นการออกเสียงในสำเนียงแต้จิ๋วที่คนไทยคุ้นเคยกัน แต่ถ้าเป็นสำเนียงจีนกลางจะออกเสียงว่า “ปาเซียน” คำว่า “ปา”(โป๊ย) หมายถึงเลข 8 ส่วน คำว่า “เซียน” ก็คือผู้วิเศษตามความเชื่อของจีน joker123 คติความเชื่อเรื่องโป๊ยเซียนเป็นความเชื่อของลัทธิเต๋า ซึ่งเป็นกลุ่มเทพเจ้าที่นิยมนับรวมกันทั้ง 8 องค์ ดูจะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน สัญลักษณ์ของโป๊ยเซียนจะมีความหมายถึง “ความสุข ความโชคดี และขออำนวยพรให้มีอายุยืนยาว” สำหรับในวัฒนธรรมจีนแล้ว ภาพวาดและงานศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ “โป๊ยเซียน” (八仙图) และ “โป๊ยเซียนข้ามทะเล” (八仙过海) ดังนั้น เมื่อเห็นภาพโป๊ยเซียน ณ ที่ใด นั้นก็คือสัญลักษณ์แทนความหมายถึงการอวยพรให้ท่านสุขสมหวังในชีวิต และมีอายุมั่นขวัญยืนนั้นเอง ตำนานเกี่ยวกับโป๊ยเซียนนั้นมีอยู่หลายตำนาน แต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันออกไป … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on โป๊ยเซียน