พระสมันตภัทรโพธิสัตว์

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (SAMANTABHADRA BODHISATTVA) หรือผู่เสียนผูซ่า(普贤菩萨) ในสำเนียงแต้จิ๋วนิยมเรียกว่า โผวเฮี้ยงผ่อสัก บ้างเรียกพระนามอีกแบบหนึ่งว่า เปียนจี๋ผูซ่า(遍吉菩萨) พระองค์ทรงเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระศากยมุนีพุทธเจ้า ในขณะที่พระมัญชุศรีโพธิสัตว์เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ดังนั้น ในคตินิยมทางพุทธศิลป์จึงนิยมการสร้างประติมากรรมหรือจิตรกรรมรูปพระศากยมุนีพุทธเจ้า

joker123

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ และพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ เรียกกันเป็นองค์สาม อันเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนสุขาวดี เรียกกันว่า ฮว๋าเอี๋ยนซานเสิ้ง(华严三圣)

ฮว๋าเอี๋ยนซานเสิ้ง(华严三圣)

ชาวจีนส่วนใหญ่นับถือพระสมันตภัทรโพธิสัตว์(ผู่เสียนผูซ่า) ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เป็นตัวแทนแห่งการกระทำแต่ความดีสู่โลกหล้า บ้างเรียกว่า เป็นพระโพธิสัตว์แห่งวิถีคุณธรรม ดังนั้น ในคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้น พระสมันตภัทรโพธิสัตว์จึงเป็นสัญลักษณ์ธรรมปฏิบัติ ทำให้เมื่อมีการสร้างรูปเคารพพระองค์ จึงนิยมสร้างให้มีพระวรกายสีทองงามอร่าม พระหัตถ์ขวาจะถือไว้ด้วยก้านและใบบัว (เป็นความหมายถึงผู้ตื่นจากความหลง)พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าปางประทานพร

สล็อต

พระวรกายสีทองงามอร่าม

ลักษณะของท่าประทับของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ อาจแตกต่างกันไปตามแต่ความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น โดยลักษณะอันสำคัญของพระองค์นั้น จะทรงนั่งบนหลังสัตว์วิเศษที่เป็นสัตว์พาหนะคือ ช้างเผือกหกงา ช้างตัวนี้มีสีขาวปลอดทั้งตัว มีงาอันแหลมคมข้างละสาม รวมกันเป็นหกงา คติการสร้างเป็นรูปช้างนี้ มีความหมายแฝงถึงสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ในอีกมุมหนึ่งนั้น กิเลสของสรรพสัตว์นั้นมีความหนักและมากล้นเหมือนดังช้างอันใหญ่โต การควบคุมบังคับช้างที่มีรูปร่างใหญ่หนักอึ้ง ทุกก้าวย่างมีแต่ความเชื่องช้า แต่หากใช้พระเมตตาอันอ่อนโยน ก็จะสามารถควบคุมบังคับช้างตัวนั้นได้ดั่งใจปรารถนา

ในทางมหายานนั้น สัญลักษณ์รูปพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ทรงช้างเผือกหกงานี้ มีความหมายสำคัญเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระศาสนา เป็นการประกาศพุทธศาสนาสู่โลก ด้วยลักษณะของบุญบารมี จึงทำให้ด้านหลังของพระองค์มักมีประภามณฑลดั่งเปลวไฟประดับไว้อยู่ด้านหลังเสมอ การสร้างรูปเคารพของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ จึงมักสร้างไว้คู่กันกับพระมัญชุศรีโพธิสัตว์เสมอ โดยมีความหมายสำคัญถึงการบรรลุพุทธภูมิ ตามที่มีบันทึกไว้ใน “พระปณิธานสิบประการของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์” ที่ทรงตั้งปณิธานในการชี้นำมนุษย์ให้พึงปฏิบัติในคุณงามความดี

สล็อตออนไลน์

ภูเขาเอ๋อเหมยซาน(峨眉山) หรือเขาง๊อไบ๊

ในประเทศจีนเชื่อกันว่า พระสมันตภัทรโพธิสัตว์สถิตอยู่ ณ ภูเขาเอ๋อเหมยซาน(峨眉山) หรือเขาง๊อไบ๊ ภูเขาเอ๋อเหมยซานนี้ตั้งอยู่ในเขตมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์เอ๋อเหมยซานตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,099 เมตร มียอดดอยสำคัญที่อยู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดเรียกกันว่า ยอดจินติ่งซือฟาง(金顶十方) หรือหมายถึง ยอดดอยสิบทิศ ปัจจุบันนี้ บนยอดดอยสิบทิศยังเป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (ผู่เสียนผูซ่า) ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในท่าปางประทับนั่งด้านล่างของพระองค์สร้างไว้เป็นประติมากรรมช้างหกงาขนาดใหญ่โตมโหฬารสามารถมองเห็นประติมากรรมขนาดใหญ่นี้ได้ตั้งแต่พื้นเบื้องล่าง

jumboslot

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ มีหลายพระนามดังนี้ พระโพธิสัตว์ผู่เสียน , ผู่เซี่ยนผู่ซา , โผวเฮี้ยงผ่อสัก เป็นต้น พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงประทับอยู่บนหลังช้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่เปรียบดังเช่น พระโพธิสัตว์ ต้องรับภาระอันหนักอึ้ง ที่จะนำเวไนยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย เปรียบดังช้าง ที่เป็นไปด้วยแรงของกิเลสตัณหา พระโพธิสัตว์ดังควาญช้างซึ่งมีหน้าที่ฝึกปรือให้ช้างนั้นเชื่อง มีความอ่อนโยน และควาญช้างนั้น สามารถนำช้างไปสู่จุดหมายปลายทางได้

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ บ้างก็เรียกท่านว่า พระโพธิสัตว์แห่งมนตรา เป็นพระโพธิสัตว์ ที่ถือกำเนิด จากพระไวโรจนพุทธเจ้า ในนิกายตันตระบางนิกาย ถือเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง เพราะทรงประทาน ความรุ่งเรือง และความสงบสุขให้แก่ชาวโลก วันประสูติของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ คือ วันที่ 21 เดือน 2 ตามจันทรคติแบบจีน

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงได้ชื่อว่า เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นเลิศในทางจริยาและมหาปณิธาน ด้วยทรง มุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ ซึ่งถือเป็นภาระอันหนักหน่วง ภาพพระปฏิมา ของพระองค์ จึงทรงคชสารเป็นช้างเผือก 6 งา (คัมภีร์มหายานเรียกว่า ช้างฉัททันต์) เพราะถือว่าช้าง เป็นสัตว์ที่ทรหดอดทน เป็นการอุปมาอุปไมยถึง การโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ทั้งหมดว่าเป็นงานที่ยากแสนเข็ญ ต้องใช้ความอดทนอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาชนะกิเลส และตัณหาของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง

slot

ประวัติของท่านมีด้วยกัน หลายตำนาน ซึ่งจะขอยกตัวอย่างมาดังต่อไปนี้

คัมภีร์หัวเหยียนจิง ของจีนกล่าวว่า พระโพธิสัตว์ผู่เสียนคือบุตรชายคนโตของพระยูไล ว่ากันว่า ในบรรดา พระทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ผู่เสียน คือ พระองค์แรก
คัมภีร์เปยหัวจิง ของจีนกล่าวว่า พระโพธิสัตว์ผู่เสียน คือ บุตรองค์ที่แปด ของ พระอมิตาภะพุทธเจ้า มีศักดิ์เป็นพี่น้องกับ พระโพธิสัตว์เหวินซู และ พระโพธิสัตว์กวนอิม
คัมภีร์เสี่ยวเชิ่งจิง กล่าวว่า ในสมัยก่อนมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งนาม เมี่ยวจวง มีพระธิดาสามพระองค์ พระโอรสหนึ่งพระองค์ พระธิดาองค์โต ภายหลังเป็นพระโพธิสัตว์เหวินซู พระธิดาองค์รองภายหลังเป็นพระโพธิสัตว์ผู่เสียน พระธิดาองค์เล็ก ภายหลังเป็น พระโพธิสัตว์กวนอิม และพระโอรส ภายหลังเป็น พระโพธิสัตว์ตี้จั้งหวัง
องค์ผู่เสียน ชาวจีนโบราณขนานนามท่านว่า “ผู่เสียนผู้เป็นใหญ่แห่งความเพียร” ผู้กราบไหว้ พระโพธิสัตว์ผู่เสียน มักขอพรให้ตนเองประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน หรือ การประกอบธุรกิจ ผู้กราบไหว้บูชามักสมหวังดังสิ่งที่อธิษฐานขอ ทั้งนี้จากรูปลักษณะ ขององค์ผู่เสียน พระหัตถ์ซ้าย จะถือหยก หรูยี่ (หยกแห่งความสมหวัง และ อำนาจ) ในประเทศจีนเชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์ผู่เสียน สถิตอยู่ ณ เทือกเขาง๊อไบ๊ (ภาษาจีนกลางเรียก เทือกเขา เอ๋อร์เหม๋ยซาน)

This entry was posted in Slot and tagged , , , . Bookmark the permalink.